Polityka prywatności

Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych
Górecki, Nienartowicz, Grodziński s.c.
z siedzibą we Wrocławiu

INFORMACJE WSTĘPNE

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Górecki, Nienartowicz, Grodziński s.c. z siedzibą we Wrocławiu zobowiązuje się chronić Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi zasadami ustanowionymi na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi informację o tym, jak Kancelaria zbiera, wykorzystuje oraz chroni Państwa dane osobowe

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych są wspólnicy Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Górecki, Nienartowicz, Grodziński s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawiecka 3 lok. 16, 50-148 Wrocław, tj. r. pr. Daniel Górecki, adw. Konrad Nienartowicz, adw. Daniel Grodziński (dalej łącznie: „Kancelaria” lub „Administrator danych”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami także mailowo pod adresem: kancelaria@pgng.pl

POZYSKANIE DANYCH ORAZ CEL ICH PRZETWARZANIA

Klienci Kancelarii lub potencjalni Klienci

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Cel przetwarzania: zawarcie i realizacja umowy dotyczącej świadczonej pomocy prawnej, w tym negocjacje jej warunków

   Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

   Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z właściwych przepisów dotyczących m. in. świadczenia pomocy prawnej, przepisów podatkowych i o rachunkowości bądź przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

   Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  2. Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, związanymi ze świadczoną pomocą prawną

   Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 2. Okres przetwarzania danych osobowych

  Świadczenie pomocy prawnej oraz okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie lub okres 10 lat od zakończenia świadczenia pomocy prawnej niezwiązanej z postępowaniami

 3. Odbiorcy danych osobowych

  Dostawcy usług IT, firmy hostingowe, podmioty świadczące usługi księgowe, niszczenia dokumentów oraz nośników danych, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, tłumacze przysięgli

Dostawcy towarów i usług lub potencjalni dostawcy towarów i usług

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Cel przetwarzania: zawarcie i realizacja umowy współpracy, w tym negocjacje jej warunków

   Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  2. Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z właściwych przepisów dotyczących m. in. przepisów podatkowych i o rachunkowości

   Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  3. Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, związanymi ze świadczoną pomocą prawną

   Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 2. Okres przetwarzania danych osobowych

  Realizacja umowy a także okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym została utworzona dokumentacja rachunkowa, jak również okres przedawnienia roszczeń właściwy dla rodzaju zawartej umowy

 3. Odbiorcy danych osobowych

  Dostawcy usług IT, firmy hostingowe, podmioty świadczące usługi księgowe, niszczenia dokumentów oraz nośników danych, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Przedstawiciele/osoby reprezentujące klientów (potencjalnych klientów) lub dostawców (potencjalnych dostawców) będących osobami prawnymi lub ułomnymi osobami prawnymi, w tym osoby kontaktowe

 1. Kategorie danych osobowych

  Imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe, dane kontaktowe miejsca zatrudnienia, zajmowane stanowisko

 2. Źródło pochodzenia danych osobowych

  Dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi danych przez podmiot, którego jest Pan/Pani przedstawicielem lub reprezentantem, bezpośrednio przy zawieraniu umowy, nawiązywaniu współpracy z tym podmiotem bądź w trakcie trwania umowy lub współpracy

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Cel przetwarzania: zawarcie i realizacja umowy z podmiotem, którego jest Pan/Pani przedstawicielem lub reprezentantem, ochrona roszczeń

  Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 4. Okres przetwarzania danych osobowych

  Okres realizacji umowy zawartej z podmiotem, którego jest Pan/Pani przedstawicielem lub reprezentantem a także przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym została utworzona dokumentacja rachunkowa, jak również przez okres przedawnienia roszczeń właściwy dla rodzaju zawartej umowy z ww. podmiotem

 5. Odbiorcy danych

  Dostawcy usług IT, firmy hostingowe, podmioty świadczące usługi księgowe, niszczenia dokumentów oraz nośników danych, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Kandydaci do pracy

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Cel przetwarzania: przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na określone stanowisko

   Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO art. 221 § 1 Kodeksu pracy lub art. 6 ust. 1 lit. a (dobrowolna zgoda w przypadku danych podanych przez kandydata wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 § 1 Kodeksu pracy)

  2. Cel przetwarzania: udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych mających miejsce w okresie 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia danego procesu rekrutacyjnego

   Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda)

 2. Okres przetwarzania danych osobowych

  Do momentu zakończenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, ewentualnie, w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, do momentu zakończenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia określonego procesu rekrutacyjnego lub do chwili cofnięcia przez kandydata zgody na przetwarzanie innych (dodatkowych) danych osobowych lub przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

 3. Odbiorcy danych osobowych

  Dostawcy usług IT, firmy hostingowe, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdej osobie, której dane przetwarzane są przez Kancelarię, przysługuje prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO)

  2. sprostowania i uzupełnienia (poprawienia) swoich danych osobowych (art. 16 RODO)

  3. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO)

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO)

  6. przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

 2. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 3. Nadto osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych powyżej danych kontaktowych

INFORMACJA W ZAKRESIE WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne w celu zawarcia umowy dotyczącej świadczonej pomocy prawnej, umowy współpracy lub umowy o pracę. Bez ich podania Administrator danych nie może zawrzeć umowy i wypełniać obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych przez przepisy prawa w związku z ich zawarciem

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

„Pliki cookies” (tzw. „ciasteczka”) oznaczają wszelkie technologie, za pomocą których zapisywane są informacje z urządzenia, takiego jak np. telefon, komputer, z którego użytkownik odwiedza stronę internetową Kancelarii

Istnieją różnego rodzaju pliki cookies, m.in. pliki cookies własne, czyli pochodzące z bezpośrednio odwiedzanej strony internetowej, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące z innej witryny niż odwiedzana. Jedne z plików funkcjonują stale, tak długo, jak pozwalają na to ustawienia przeglądarki użytkownika, a inne kasowane są po zamknięciu przez użytkownika sesji przeglądarki

Strona internetowa Kancelarii https://pgng.pl/ używa jedynie własnych plików cookies, które umożliwiają poprawne działanie wtyczki qtranslate, służącej do wyboru i przełączania odpowiedniej wersji językowej strony internetowej. Dane te mają charakter techniczny i zbierane są na potrzeby prawidłowego działania skryptu wykrywającego wersję językową na stronie internetowej Kancelarii

Administrator informuje, że użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies w danym urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta użytkownik

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb Kancelaria może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia będą następowały poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej Kancelarii, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail