Obszary Działalności

Prawo spółek

 • Przygotowywanie umów spółek, statutów i regulaminów
 • Zakładanie i rejestracja spółek handlowych
 • Dokonywanie zmian w rejestrach spółek
 • Wsparcie we wnoszeniu aportów do spółek i pomoc w podwyższeniu kapitału zakładowego
 • Pomoc w przenoszeniu i obciążaniu praw wspólników
 • Przenoszenie udziałów i akcji w spółkach
 • Przeglądy i optymalizacja umów spółek, statutów i regulaminów dostosowanie ich do zmian w prawie oraz zmian w działalności Klienta
 • Regulacja przepływów kapitałowych pomiędzy spółkami oraz spółkami i ich wspólnikami
 • Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • Reprezentowanie wspólnika w konfliktach w spółce
 • Pomoc w likwidacji spółek

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z niewypłacalnością i upadłością, w szczególności:

 • pomoc prawna w zakresie składania wniosków o ogłoszenie upadłości
 • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • obsługa prawna wierzyciela (przygotowanie zgłoszeń wierzytelności, reprezentacja w Radzie lub Zgromadzeniu Wierzycieli),
 • opracowanie scenariuszy restrukturyzacji poza procedurą upadłościową
 • doradztwo dla członków zarządu
 • przygotowanie i obsługa prawna przygotowanej likwidacji (pre-pack)
 • doradztwo przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta
 • zgłaszanie wierzytelności
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
 • doradztwo przy nabywaniu mienia od podmiotów w upadłości

 

Kontrakty handlowe

Mamy duże doświadczenie w konstruowaniu i negocjowaniu rozmaitych umów potrzebnych do sformalizowania różnych modeli współpracy gospodarczej i operacyjnych rozwiązań dla tej współpracy. W ramach obsługi osób prawnych oferujemy:

 • projekty umów i ogólnych warunków umów w obrocie profesjonalnym / konsumenckim
 • negocjacje umów
 • nadzór nad implementacją umów
 • zabezpieczenia realizacji kontraktów
 • obsługa zabezpieczeń umownych
 • obsługa procesu realizacji uprawnień z tytułu zabezpieczeń

Prawo cywilne

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego oferujemy prowadzenie następujących spraw:

 • sprawy o zapłatę,
 • unieważnienie umowy,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • odszkodowania za szkody majątkowe
 • zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe,
 • skarga pauliańska,
 • wykonanie i niewykonanie zobowiązań,
 • darowizna,
 • prawo dożywocia,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane.

Prawo karne gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego poprzez:

 • obronę i reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem,
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego,
 • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych.

Dodatkowo kancelaria świadczy pomoc w przestępstwach związanych z narkotykami, karnym prawem pracy, karnym prawem lekarskim i medycznym, prawem karnym skarbowym, karnym prawem gospodarczym oraz prawem wykroczeń.

Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje wszystkie etapy postępowania karnego począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe, do postępowania wykonawczego.

Prawo pracy dla przedsiębiorców

Kancelaria świadczą kompleksową obsługę prawną w prawa pracy dla przedsiębiorców będących pracodawcami. W ramach usług z tego zakresu kancelaria oferuje:

 • przygotowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych
 • opracowania wzorów dokumentów oraz dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy
 • uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez pracodawców procedury zwolnień grupowych
 • reprezentacja pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS i sporządzenie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne
 • przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej czasu pracy pracowników, zasad ich wynagradzania w kontekście równego traktowania
 • wsparcie przy tworzeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych
 • reprezentacja przed sądami
 • sporządzanie opinii prawnych

Prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia z zakresu prawa pracy skierowane do pracowników działów personalnych, HR, kadry kierowniczej oraz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Postępowania sądowe i administracyjne

Prawnicy naszej kancelarii świadczą doradztwo i zastępstwo we wszystkich stadiach postępowań sądowych, w szczególności:

 • postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji;
 • postępowaniu przed Sądem Najwyższym;
 • postępowaniu przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc;
 • postępowaniu egzekucyjnym;
 • postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • postępowaniu karnym

 

Usługi w tym zakresie obejmują ponadto:

 • wszczynanie postępowań,
 • sporządzanie pism, wniosków, skarg i zażaleń w toczących się postępowaniach,
 • reprezentację przed wszelkimi sądami, w tym Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz organów administracji i samorządów, zarówno w sprawach ustrojowych jak i bieżącej obsługi prawnej.

Prawo rodzinne

 • Reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód i o separacji
 • Prowadzenie negocjacji i reprezentowanie klientów przy ustanawianiu sądowej lub notarialnej rozdzielności majątkowej i przy podziale majątku wspólnego małżonków
 • Doradztwo przy sporządzaniu umów majątkowych małżeńskich
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Prowadzenie spraw o ustalenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Własność intelektualna

Usługi kancelarii obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców
 • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw
 • reprezentację firm w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • ochronę dóbr osobistych oraz dochodzenie przed sądem zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin czy zapłaty odszkodowania
 • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów
 • reprezentację w sporach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji

Nieruchomości/Inwestycje budowlane

Nasze doradztwo prawne w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych dotyczy projektów na każdym etapie transakcji i inwestycji. Świadczone przez kancelarię usługi obejmują:

 • analizy prawne nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych wraz z identyfikacją ryzyk i doradztwem w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz (due diligence)
 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji; ustalanie przesłanek i działań w celu wykreślenia hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych
 • opracowywanie umów dzierżawy i najmu
 • doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
 • doradztwo w zakresie transakcji typu sale-and-lease-back,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości
 • opracowywanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości oraz obsługę projektów deweloperskich
 • obsługę prawną związaną z budową budynków o różnym przeznaczeniu (biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych i mieszkalnych)
 • kompleksowe doradztwo obejmujące zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska itp.

Zamówienia publiczne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wewnętrznych aktów dotyczących postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz dokumentacji postępowania, w tym w szczególności:

 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • analizę prawną prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (audyt),
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych,
 • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań i skarg,
 • postępowanie przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
 • reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądem powszechnym.

Prawo papierów wartościowych

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie we wszystkich aspektach związanych z ofertami publicznymi i wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego.
W szczególności Kancelaria pomaga przy:

 • kompleksowej obsłudze prawnej emisji papierów wartościowych (m.in. akcji, obligacji, warrantów), w tym emisji dokonywanych w trybie oferty publicznej,
 • wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW i na nowym rynku NEW CONNECT,
 • przygotowywaniu prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,
 • przygotowywaniu programów opcji menedżerskich,
 • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne,
 • dokonywaniu wezwań na akcje spółek publicznych i przy przekraczaniu progów głosów w spółkach publicznych,
 • postępowaniu administracyjnym przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone wspólnie z naszym doradcą podatkowym obejmuje:

 • ocenę skutków podatkowych realizowanych przedsięwzięć i inwestycji
 • pomoc w opracowaniu efektywnych podatkowo strategii inwestycyjnych, modeli finansowania działalności oraz scenariuszy restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych
 • doradztwo transakcyjne obejmujące badania due diligence, strukturyzację transakcji, analizę dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwo podatkowe w toku integracji
 • doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników
 • przygotowanie przedsiębiorców do transakcji zbycia udziałów i innych aktywów, uwzględniające możliwą minimalizację obciążeń podatkowych

 

W zakresie postępowań podatkowych oraz prowadzenia spraw spornych oferujemy:

 • przedkontrolne przygotowanie podatników do kontroli podatkowych lub celnych
 • doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz celnych
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych, odwołań od decyzji wymiarowych, zażaleń na postanowienia organów podatkowych i celnych
 • kompleksową obsługę postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków
 • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację na rozprawach
 • pełną obsługę postępowań karnoskarbowych

Inwestycje zagraniczne/specjalne strefy ekonomiczne

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców inwestujących lub prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych na wszystkich etapach planowania i realizacji inwestycji. Nasze usługi doradcze obejmują m.in.:

 • opracowywanie struktur prawnych inwestycji
 • opracowanie możliwości uzyskania pomocy publicznej
 • doradztwo na rzecz inwestorów dotyczące warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości
 • reprezentowanie inwestorów w negocjacjach z jednostkami samorządu terytorialnego i oraz zarządami SSE
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla celów przetargów oraz rokowań ogłaszanych przez SSE oraz reprezentowanie inwestorów w tych przetargach i rokowaniach
 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach przed Ministrem Gospodarki dotyczących zmian zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE