Zamówienia publiczne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wewnętrznych aktów dotyczących postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz dokumentacji postępowania, w tym w szczególności:

  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
  • analizę prawną prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (audyt),
  • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych,
  • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań i skarg,
  • postępowanie przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
  • reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądem powszechnym.