Własność intelektualna

Usługi kancelarii obejmują m.in.:

  • doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców
  • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw
  • reprezentację firm w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej
  • ochronę dóbr osobistych oraz dochodzenie przed sądem zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin czy zapłaty odszkodowania
  • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów
  • reprezentację w sporach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji