Prawo pracy dla przedsiębiorców

Kancelaria świadczą kompleksową obsługę prawną w prawa pracy dla przedsiębiorców będących pracodawcami. W ramach usług z tego zakresu kancelaria oferuje:

  • przygotowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych
  • opracowania wzorów dokumentów oraz dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy
  • uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez pracodawców procedury zwolnień grupowych
  • reprezentacja pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS i sporządzenie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne
  • przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej czasu pracy pracowników, zasad ich wynagradzania w kontekście równego traktowania
  • wsparcie przy tworzeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych
  • reprezentacja przed sądami
  • sporządzanie opinii prawnych

Prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia z zakresu prawa pracy skierowane do pracowników działów personalnych, HR, kadry kierowniczej oraz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.