Prawo administracyjne

  • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
  • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
  • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości