Adwokat Konrad Nienartowicz (ur. 1982 r.)

Adwokat Konrad Nienartowicz specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Jako prawnik posiada duże doświadczenie z zakresu prawa spółek handlowych i prawa korporacyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa umów handlowych. Zajmował się opracowywaniem wielu opinii prawnych i ekspertyz w tej dziedzinie. Dodatkowo cechuje się dużą wiedzą i praktyką w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa autorskiego, jak również prawa przewozowego, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów drogą śródlądową i morską. W kręgu jego zainteresowań pozostają również sprawy z zakresu wdrażania oraz funkcjonowania norm ładu korporacyjnego.

Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych na rynku dolnośląskim i krajowym. Obecnie odpowiedzialny jest między innymi za obsługę Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS (dawniej ODRATRANS ), w ramach której w roku 2011 oraz 2014 brał m.in. udział w przygotowaniu emisji obligacji odsetkowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu CATALYST, prowadzonego na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w roku 2012 uczestniczył w przygotowaniu pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji spółki i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od roku 2013 Konrad Nienartowicz świadczy usługi prawne i doradcze na rzecz polskich filii międzynarodowej Grupy Kapitałowej TAVISTOCK, w zakres których, oprócz zwyczajowej pomocy prawnej, wchodzi m.in. opracowywanie strategii, restrukturyzacja oraz ocena potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych. W kręgu obsługiwanych podmiotów znajdują się także spółki wykonujące działalność deweloperską, spółki medyczne, czy spółki świadczące swoje usługi z zakresu tworzenia i stosowania nowych technologii. Istotną część wśród obsługiwanych klientów stanowią ponadto spółki rolnicze, zajmujące się uprawą roślinną i hodowlą zwierzęcą.

W ramach obsługi prawnej zajmuje się pomocą prawną związaną z umowami zawieranymi przez jego Klientów, doradztwem korporacyjnym, bieżącym doradztwem w zakresie działalności organów spółek, a także rozwiązywaniem problemów związanych z wykładnią i stosowaniem prawa oraz pozostałymi problemami prawno-biznesowymi.

Oprócz obsługi przedsiębiorców i uczestniczenia w negocjacjach handlowych oraz doradzaniu przy realizacji inwestycji, zajmuje się także reprezentowaniem Klientów w sporach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi oraz administracyjnymi.

Konrad Nienartowicz brał również udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz prawnych sprzedawanych lub prywatyzowanych przedsiębiorstw, jak również w licznych podziałach, łączeniach i przekształceniach spółek handlowych.

Jest członkiem wielu Rad Nadzorczych, w których odpowiada za kontrolę przestrzegania ogólnych i wewnętrznych przepisów prawa.